Twój koszyk jest pusty

Posiadasz już swoje konto? Zaloguj się   |   Jesteś pierwszy raz w naszym sklepie? Zarejestruj się

Informacje o firmie

Regulamin sklepu

Opinie o sklepie

Kontakt

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.
Złoto - Brylanty Krystian Szczepański to sklep internetowy, dostępny w domenie www.jubilerszczepanski.pl  prowadzony przez Złotnictwo Krystian Szczepański NIP: 6260017590, ul. Wolności 31, 41-500 Chorzów z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym jubilerszczepanski@op.pl. Adres do korespondecji/adres sklepu stacjonarnego – Złotnictwo Krystian Szczepański ul Wolności 31, 41-500 Chorzów.
1. Złotnictwo Krystian Szczepański prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.jubilerszczepanski.pl
2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.jubilerszczepanski.pl  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.jubilerszczepanski.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.jubilerszczepanski.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z www.jubilerszczepanski.pl. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których www.jubilerszczepanski.pl. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w www.jubilerszczepanski.pl  należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a www.jubilerszczepanski.pl której przedmiotem są usługi świadczone przez www.jubilerszczepanski.pl., na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.jubilerszczepanski.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.jubilerszczepanski.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w www.jubilerszczepanski.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jubilerszczepanski.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT./paragon Faktura VAT/paragon może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich, Poczty Polskiej). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie prowadzonym przez Złotnictwo Krystian Szczepański w Chorzowie przy ulicy Wolności 31. (Punkt Odbioru Osobistego) Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym www.jubilerszczepanski.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a www.jubilerszczepanski.pl dotycząca zakupu danego produktu w www.jubilerszczepanski.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.jubilerszczepanski.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach www.jubilerszczepanski.pl, www.jubilerszczepanski.pl. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.jubilerszczepanski.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
Przy odbiorze – zapłata kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach www.jubilerszczepanski.pl. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym www.jubilerszczepanski.pl., zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (transakcja może chwilę trwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Koszty i czas dostawy Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w www.jubilerszczepanski.plw zakładce Koszty i czas dostawy.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w www.jubilerszczepanski.pl, www.jubilerszczepanski.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu www.jubilerszczepanski.pl. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w www.jubilerszczepanski.pl w zakładce „Pomoc”.
13. Produkty mogą  posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.jubilerszczepanski.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio w Punkcie Odbioru Osobistego. Dokładne adresy punktu serwisowego znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis www.jubilerszczepanski.pl”, produkt należy odesłać na adres POO  podany przez pracownika www.jubilerszczepanski.pl  bądź dostarczyć osobiście do sklepu w Chorzowie ul. Wolności 31 mieszczących się w Warszawie* - skreślić, po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA. Numer RMA można uzyskać wypełniając Zgłoszenie reklamacyjne w www.jubilerszczepanski.pl , w zakładce „Pomoc”. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Dzięki numerowi RMA rozpatrywanie zgłoszeń przez www.jubilerszczepanski.pl odbędzie się sprawnie, przy czym podanie numeru RMA nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt www.jubilerszczepanski.pl. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
14. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w www.jubilerszczepanski.pl pod hasłem Gwarancja  w zakładce „Pomoc”.
15. www.jubilerszczepanski.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
16. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne lub w formie pisemnej na adres www.jubilerszczepanski.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt www.jubilerszczepanski.pl po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.
17.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że www.jubilerszczepanski.pl z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez www.jubilerszczepanski.pl . albo www.jubilerszczepanski.pl. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
18.  www.jubilerszczepanski.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni www.jubilerszczepanski.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi www.jubilerszczepanski.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.jubilerszczepanski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.jubilerszczepanski.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe www.jubilerszczepanski.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w www.jubilerszczepanski.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w www.jubilerszczepanski.pl Adres e-mail będzie przetwarzany przez www.jubilerszczepanski.pl, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.jubilerszczepanski.pl
22. www.jubilerszczepanski.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.jubilerszczepanski.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.jubilerszczepanski.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.jubilerszczepanski.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient  przy pierwszym logowaniu w www.jubilerszczepanski.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z www.jubilerszczepanski.pl
24.  W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.jubilerszczepanski.pl . w ramach www.jubilerszczepanski.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne – zgodnie z właściwością dla sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności
1. www.jubilerszczepanski.pl oraz Sklep-chyba należy skreślić przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. www.jubilerszczepanski.pl . oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności www.jubilerszczepanski.pl oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. www.jubilerszczepanski.pl oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.jubilerszczepanski.pl
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w www.jubilerszczepanski.pljest: Złotnictwo Krystian Szczepański ………………..
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością www.jubilerszczepanski.pl. oraz Sklepu w zakresie www.jubilerszczepanski.pl w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.jubilerszczepanski.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
5. Klienci mogą przeglądać www.jubilerszczepanski.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.jubilerszczepanski.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez www.jubilerszczepanski.pl . informacji o spółce * skreślić i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez www.jubilerszczepanski.pl . oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
8. W przypadku uzyskania przez www.jubilerszczepanski.pl . lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z www.jubilerszczepanski.plniezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, www.jubilerszczepanski.pl lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w www.jubilerszczepanski.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w www.jubilerszczepanski.pl. produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w www.jubilerszczepanski.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
10. www.jubilerszczepanski.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy www.jubilerszczepanski.pl lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez www.jubilerszczepanski.pl lub Sklep danych osobowych innemu niż www.jubilerszczepanski.pl lub Sklep administratorowi danych.
11. www.jubilerszczepanski.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. www.jubilerszczepanski.pl zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. www.jubilerszczepanski.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec www.jubilerszczepanski.pl. lub też gdy www.jubilerszczepanski.pl uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w www.jubilerszczepanski.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
12. Dodatkowo, okazjonalnie, www.jubilerszczepanski.pl. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.jubilerszczepanski.pldo ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
13. www.jubilerszczepanski.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
14. www.jubilerszczepanski.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.jubilerszczepanski.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.jubilerszczepanski.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie. - www.jubilerszczepanski.pl
ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od kupującego płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, należy wypełnić Formularz zwrotu towaru. Według  wzoru odstąpienia od umowy, zawartego poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
Złotnictwo – Krystian Szczepański, ul. Wolności 31, 41-500 Chorzów


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem jest wyrób wykonany wg zamówienia klienta, lub wyrób w którym dokonano zmian na życzenie klienta, (zmniejszenie, zwiększenie, wygrawerowanie itp.)FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Złotnictwo Krystian Szczepański ul. Wolności 31, 41-500 Chorzów
jubilerszczepanski@op.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
 
Witamy na JubilerSzczepanski.pl
Zdjęcie jest właśnością firmy Złotnictwo Krystian Szczepański